Menu Sluiten

Planschade

Planschade is de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Dit kan het geval zijn, wanneer een gemeente bijvoorbeeld vlakbij uw woning een nieuwe woonwijk wil realiseren of het plan heeft een nieuwe weg aan te leggen. Maar het kan ook zijn dat de gemeente – via een wijziging van het bestemmingsplan –  toestaat dat op een plek waar voorheen helemaal niet mocht worden gebouwd ineens de bouw van een nieuwe woning toestaat.

Schadeoorzaken

De schade bestaat vaak uit verlies van uitzicht en het verlies aan privacy . Maar ook kan schade ontstaan door beperking van zonlicht in uw woning. Daarnaast wordt ook vaak het begrip geluidsoverlast als schadeoorzaak genoemd. Ook kan iemand schade lijden wanneer hij door een wijziging van een bestemmingsplan minder inkomen krijgt. Dit wordt wel inkomensschade genoemd.

Schadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding – oftewel het recht op planschade – zijn voor u twee zaken belangrijk. U kon de schade niet voorzien toen u uw woning of de grond kocht én u heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen.

Welke schade wordt vergoed?

Volgens de Wet ruimtelijke ordening wordt er alleen een vergoeding toegekend als het niet redelijk is dat de schade als gevolg van het wijzigen van het bestemmingsplan in z’n geheel of voor een deel voor uw rekening komt. Dit wordt van geval tot geval bekeken.

Planschade risico analyse

Een planschade risicoanalyse is een rapportage waarbij in een vroegtijdig stadium de eventuele financiële consequenties die voortvloeien uit de realisatie van een bouwplan in kaart worden gebracht. Dit vooronderzoek kan mede van belang zijn voor de planologische aanvaardbaarheid in het kader van een goede (zorgvuldige) ruimtelijke ordening.

Wij brengen voor u in kaart hoeveel planschade te verwachten is voor uw project/bouwplan of geven alleen aan of er planschade te verwachten is, net wat u wilt. Met een planschade-rapport kunnen wij een van onze taxateurs vragen hier een waarde aan toe te kennen maar u mag uiteraard ook met ons rapport een eigen taxateur vragen om het schadebedrag te bepalen. Let wel: Een analyse geeft nooit zekerheid over de daadwerkelijke planschade maar geeft slechts een indicatie!

 

Planschadeverzoek

Voor een planschadeverzoek moet u een aanvraag bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar u woont indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van vijf jaar nadat het (nieuwe) bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Na het indienen van het planschadeverzoek benoemt de gemeente een schadebeoordelingscommissie. Deze commissie adviseert de gemeente om wel of niet een bedrag aan planschade toe te kennen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u hiertegen bij de rechtbank in beroep gaan. Bent u het met de uitspraak van de rechtbank opnieuw niet eens, dan kunt u  vervolgens bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep instellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij verzorgen voor u alle werkzaamheden vanaf het moment dat wij (reële) kansen zien, dat er in uw situatie van planschade sprake zou kunnen zijn. Hiervoor vindt gewoonlijk bij u thuis een intakegesprek plaats waarbij over en weer informatie wordt uitgewisseld. Hierna besluit u – op basis van een door u akkoord bevonden offerte – of wij namens u een planschadeverzoek bij de gemeente zullen indienen.

Wilt u een afspraak maken?