Menu Sluiten
Aanleg zonneparken blokkeren

Blokkeren aanleg zonneparken

Tijdens het project voor het verlenen van juridische bijstand aan omwonenden van Hall, is er een belangrijke doorbraak gekomen. De krant De Stentor heeft daar een mooi artikel over geschreven.

Kan een foutje bij Belgische windmolens het einde van groot zonnepark bij Brummen betekenen?

In de Achterhoek lopen tal van aanvragen voor reusachtige zonneparken. De omwonenden zien het doorgaans met lede ogen aan terwijl gemeenten vaak voorstander zijn. De komst van oceanen aan zonnepanelen lijkt onontkomelijk. Maar in Brummen heeft ruimtelijk adviseur Fokko Agteres wellicht een manier gevonden deze ontwikkeling te blokkeren. ,,Dit kan een potentiële showstopper zijn.’’

Lees hier het hele artikel: dagblad De Stentor, editie Achterhoek, Sander Zurhake 

Wat is er aan de hand?

Wat is er precies aan de hand. Op 25 juni j.l. heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen, waarin wordt gezegd dat bij het realiseren van windmolenparken vooraf de gevolgen voor het milieu in beeld moeten worden gebracht. Er ontbreekt dus een milieu-effektrapportage (een Mer). Deze zaak speelde in Vlaanderen. Dus zei het Hof dat de vergunningen voor een aantal windturbines hier onterecht waren verleend. Deze uitspraak heeft zo goed als zeker  ook betrekking op zonneparken, met name op hele grote zonneparken zoals men die wil realiseren nabij Hall. Hier komt een zonnepark met een omvang van zo’n 50 voetbalvelden. Ook voor dit park zijn de milieugevolgen zeer groot. Waarom zult u zich afvragen.

Vooraf zijn er geen uitgebreide onderzoeken geweest naar de flora en fauna in dit gebied. Wat zeker van belang is nu hier de beschermde diersoort de das veel voorkomt. Maar ook heeft de gemeente Brummen nagelaten om van de initiatiefnemer te verlangen dat er een bodemonderzoek plaatsvindt, net als een onderzoek naar de biodiversiteit van alles wat in dit gebied leeft en bloeit. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als er dertig jaar lang zonnepanelen op de nu nog agrarische grond liggen? En wat doet dat met het leven boven en in de grond?

In alle uitspraken tot nu toe heeft de Raad van State steeds geoordeeld dat voor windmolenparken en zonneparken een milieueffectrapportage vooraf niet nodig is. Maar het is goed mogelijk dat met de wetenschap van het recente arrest van het Europese Hof, de Raad van State tot een ander standpunt zal (moeten) komen. Dit zal verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor niet alleen het zonnepark nabij Hall maar ook voor andere windmolenparken en zonneparken in de rest van ons land. Fokko Agteres is – voor zover hij weet – de eerste  die als juridisch adviseur van het project zonnepark nabij Hall deze kwestie aan de Raad van State ter beoordeling voorlegt.